Jälkikirjoitus ns. Paperittomat Hgissä

Eilisessä valtuustossa käsiteltiin Honkasalo/Stranius/Wallgren aloitetta ”Paperittomien tilanteen edistämisestä”.

Aloitteen koko sisältöä ei kuitenkaan käsitelty, vaan khsn päätöksen mukaisesti asia keskittyi pitkälti vain sote- palveluihin ja niissäkin lähinnä muutamaan asiaan – rokotukset, diabetes lääkkeet ja kroonisten sairauksien hoito. Asiasta käytiin pitkä keskustelu 100 puheenvuoroa ja palautusesityksiä.

Mikä oli demareiden linja?

Koska jo eräissä sd- viestiketjuissa käydään kuumaa keskustelua ja ollaan tosi pettyneitä ns. vihervasemmiston linjasta poikkeamisesta, kirjoitan oman näkemykseni asiasta. Juttu on pitkä. Ihan aluksi sanon painokkaasti, että kukaan demareista ei ollut kieltämässä ns, paperittomilta palveluita, vaan olisimme halunneet khs/sote ltkn esitystä paremman ja kattavamman päätösesityksen, enemmän kunniahimoa ja kunnollisia vastauksia sekä aloitteeseen että miten asiat organisoidaan ja mistä otetaan rahat aloitteen toteuttamiseksi. Olisimme halunneet myös vastata aloitteeseen kokonaisuudessaan, eikä vain yhteen osaan. Kaikki keskustelut voi katsoa Hki kanavalta.

Ryhmä kävi asiasta pitkän ja hyvän keskustelun. Annan tunnustusta ryhmä pj:lle Eve Heinäluomalle, joka valmisteli tasapainoisen ja kattavan palautusesityksen, mikä hävisi sitten loppuäänestyksessä 39 -46.

Vasemmistoliitto-vihreät hyökkäys

Osallistuin kokoukseen varavaltuutettuna ja käytin puheenvuoroja. Oman kokemukseni perusteella arvioin em. ryhmän käytöstä. Sitä oli harjoiteltu pitkään etukäteen ja selvänä kohteena olivat demarit ja meidän höyhentäminen. Kyytipojiksi oli kaivettu edellisistä eduskunnista Kari Rajamäki, Susanna Huovinen, koko sd ryhmä ja nyt valtuustoryhmän osa. Erityisesti kunnostautuivat Paavo Arhinmäki ja vihreiden puolelta melkein kaikki puhujat. Kannattaa käydä kuuntelemassa kokousta kanavalta, niin kuulette etenkin Karin ja muutaman muun värisevät äänet ja paheksunnan.

Tämän ryhmän tavoitteena oli alusta asti luoda vastakkainasettelu hyvät/pahat, ihmisarvon puolustajat/niiden vastustajat. Retoriikka toimi. Ryhmän puheenvuoroissa sd- liikkeen arvopohja mitätöitiin. Moista puhetta en ole aiemmin kuullut, puhumattakaan siitä, että se mitenkään sopisi nyt tai tulevaisuudessakaan sosialidemokraattisen liikkeen arvopohjaan tai toimintamalliin. Palaan lopussa tähän ns. punavihreä yhteistyöhön ja kuplaan.

Millaisia palveluja ns.paperittomille tarjotaan tällä hetkellä Hgissä

Kaikkien palvelujen pohjana ovat perus- ja ihmisoikeudet ja kansainväliset sopimukset, joita noudatetaan. Niiden lisäksi edellinen sote ltk päätti palveluiden laajennuksista 2014, äänestäen ltk:ssa. Koottuna seuraavia palveluja;

Sosiaali- ja terveystoimiala tarjoaa paperittomille henkilöille palveluita, joita ovat hätämajoitus, neuvonta, toimeentulotuki sekä akuutti terveydenhuollon päivystys. Vuodesta 2014 lähtien kaupunki on kiireellisen hoidon lisäksi tarjonnut kaikille raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille lapsille laajat terveydenhuollon palvelut, mukaan lukien neuvola- ja sairaanhoitopalvelut sekä synnytyksen jälkitarkastus. Tarjottavaan hoitoon kuuluvat lisäksi kiireellinen suun terveydenhoito, mielenterveydenhoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki. Viimeksi mainittu koskee myös aloitteessa mainittuja itsemurhaa yrittäneitä henkilöitä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää paperittomille lapsille ja nuorille esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen opiskelijahuollon palvelut. Psykologit ja kuraattorit palvelevat paperittomia lapsia ja nuoria samojen periaatteiden mukaisesti kuin muitakin esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa olevia oppilaita ja opiskelijoita. Kaikilla Helsingin alueella asuvilla lapsilla on oikeus käydä peruskoulua maahanmuuttostatuksestaan riippumatta.

Tämän lisäksi nykyinen sote ltk ja khs päättivät aloitevastauksessaan;

Kaupunginhallitus toteaa, että paperittomille taataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo. Välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon sisältyvät ainakin välttämättömät lääkärin määräämät lääkkeet, majoitus ja ruoka. Oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa määräytyy terveydenhuoltolain 50 § mukaan. Kiireellisen hoidon lisäksi kaupunki varmistaa paperittomille välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.

Raskaana oleville ja perheille, joissa on 0–2-vuotiaita lapsia, taataan mahdollisuus pidempikestoiseen kriisimajoitukseen. Tarpeen vaatiessa rahoitusta voidaan lisätä hätämajoitukseen vielä kohdentamattomista varoista, jotta perustuslain suojaamat välttämättömät edellytykset inhimilliselle elämälle toteutuvat paperittomienkin osalta.

Jokaisen avun tarve arvioidaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tukevat paperitonta löytämään tilanteeseensa kestävämpiä ratkaisuja ja polkuja pois välitilasta, johon paperittomuus henkilön kohdalla johtaa. Tapaamisilla kiinnitetään erityisesti huomiota luottamussuhteen syntymiseen ja psykososiaalisen tuen antamiseen. Paperittomien terveydenhuolto tapahtuu ensisijaisesti kaupungin omilla terveysasemilla tai tarvittaessa erikoissairaanhoidossa. Joissain tilanteissa henkilö voidaan ohjata myös järjestöjen järjestämiin palveluihin. Myös muussa vastaanottotyössä selvitetään mielenterveyspalveluiden tarvetta ja toteutustapoja paperittomille. Maksukyvyttömyys ei saa muodostua esteeksi palvelujen saamiseksi.

Paperittomille tarjotaan maksutonta oikeudellista neuvontapalvelua
hankkimalla sitä järjestöavustuksilla kolmannelta sektorilta. Lisätään
lastensuojeluviranomaisten ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutusta yleisesti paperittomien tilanteesta ja erityisesti paperittomien lasten oikeuksista ja lasten asemaan liittyvästä salassapitovelvoitteesta. Kaupunki selvittää, kuinka hyvin paperittomille henkilöille myönnetyn toimeentulotuen määrä vastaa todellista tarvetta.

Helsinki myös varmistaa, että kaupungin internet-sivuilla kerrotaan riittävästi paperittomien oikeudesta palveluihin sekä yhteystiedot palveluiden saamiseksi monilla kielillä, kuten arabiaksi, somaliksi, bulgariaksi ja romaniaksi. Myös tiedotusta ja koulutusta kehitetään siten, että kaupungin työntekijät ovat täysin selvillä tarjottavista palveluista ja käytännöistä sekä osaavat kertoa paperittomille heidän oikeuksistaan palveluihin.

Päätös on sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon mukainen.

Valtuuston päätettäväksi

Omissa puheenvuoroissani kritisoin useita asioita. Ensinnäkin valtuustolle esitetty päätös ja sen esittelyaineistot olivat puutteelliset, huonosti valmistellut, vastasivat vain yhteen aloitteen osaan, valmistelussa olisi pitänyt esittää myös joitakin toimenpiteiden vaikutuksia ja niihin tarvittavia rahoituksia.

Olen tehostanut khs/sote ltkn päätöksen ne kohdat, jotka vaativat jatkossa organisointia ja rahoituksen järjestämistä. Esim. välttämättömän hoidon/kroonisten sairauksien hoito ja lääkkeet, raskaana oleville pitempiaikainen kriisimajoitus (puhuttiin omista asunnoista), maksuton oikeudellinen neuvonta, palvelut kaupungin omilla terveysasemilla, laaja henkilöstön kouluttaminen, erilaiset kielet, selvitykset toimeentulotuen riittävyydestä.

Mm. näihin asioihin olisi pitänyt valmistella valtuustolle jonkinlaiset raamit, miten nämä asiat voidaan käytännössä toteuttaa ja kuinka paljon tarvitaan lisää henkilökuntaa ja rahoitusta.

Päätöksen puutteellista valmistelua osoittaa se, että kaupunginjohtaja oli aloitteen johdosta asettanut

”Kaupunginjohtaja on 3.5.2017 asettanut työryhmän turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden palvelutarpeiden koordinoimiseksi kaupungissa. Työryhmä aloitti työskentelynsä 14.9.2017. Työryhmän koordinaatiotehtävälle ei ole asetettu määräaikaa. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden tilanteeseen liittyviä haasteita ja palveluntarpeita sekä tehdä esitys kaupungin yhteisistä linjauksista niihin vastaamiseksi. Lisäksi työryhmä valmistaa tarvittavia ohjeita tai esityksiä yhteistyötarpeista muiden kaupunkien, järjestöjen sekä valtion kanssa.

Työryhmässä on edustus sosiaali- ja terveystoimialalta, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä kaupunginkansliasta. Työryhmään on kutsuttu edustajat myös Helsingin diakonissalaitokselta, Suomen Mielenterveysseuralta sekä Helsingin poliisilaitokselta.

Työryhmän työskentelyssä tullaan ottamaan huomioon mahdolliset kansalliset linjaukset.  Lisäksi työryhmä voi kuulla eri viranomaisia, organisaatioita ja järjestöjä työnsä tukena”.

Tämä työryhmä on juuri saanut työnsä valmiiksi, muttei sen työtä tai ehdotuksia ollut sen paremmin hallituksen kuin valtuustonkaan listoilla. Itse sain kuulla tästä työryhmästä vasta valtuustossa. Oli myös poikkeuksellista, että apulaispormestari Vesikansa selostaa sitten pääpiirteet työryhmän työstä, mutta mitään varsinaisia ehdotuksia ei jaeta kirjallisesti tai muuten.

Lisäksi tiedän ja toin sen esille, että ministeriössä/valtioneuvostossa valmistellaan ns. paperittomien asemaan liittyviä valtakunnallisia linjauksia ja että valtion ensi vuoden budjettiin olisi varattu 5,3 M euroa kuntien kustannusten katteeksi. Ei tästäkään ollut mitään mainintaa. Pääkaupunkien välinen yhteistyö asiassa – ei sanaakaan.

Totesinkin omassa Even palautusesitystä tukeneessa puheenvuorossani, etten ole valtuustokauteni aikana nähnyt yhtä huonosti valmisteltua valtuusto asiaa. (herätti protesteja vas – vihr ryhmässä).

Mielestäni meillä oli painavat syyt esittää palautusta ja asian parempaa ja kattavampaa valmistelua, missä kaikki em. työt ja valtiovallan toimet ynnä pks seudun kuntien näkemykset olisivat olleet mukana ja että valtuusto olisi antanut suuntaviivat asioiden toteuttamiseksi ja arvioinut rahoitustarpeet.

En hyväksy sitä, että juuri budjettineuvottelujen yhteydessä sd-ryhmä väänsi yli 20M euroa sote budjettiin, mistä puolet menee laskennallisesti jo siihen, että sote toimialan tuottavuustavoite jäi toisin kuin muilla sektoreilla 1%, kun se muilla on 0,5%. Kritisoin tätä voimakkaasti. Nyt vielä monissa khs/sote ltk esityksissä viitataan kohdennettuihin rahoihin ja järjestöavustuksiin, jotka ovat olleet 3.sektorille tärkeitä. Kyllä valtuustossa olisi pitänyt päättää rahoituksen järjestämisestä ja valtiovallan tuen hakemisesta.

Pyydän Eveä laittamaan palautusehdotuksen fb:aan.

Jälkiharmistus

Nyt yön yli nukuttua harmittaa, ettei tullut mieleen pyytää asiaa valtuustossa pöydälle – se on mahdollista, mutta harvinaista Hgissä. Nyt olisi kuitenkin ollut selviä syitä juuri kaupungin oman puutteellisen valmistelun vuoksi. Mutta ei se tullut muidenkaan mieleen. Jatkoa ajatellen!!!

Miten politiikan teko muuttuu – vasemmistoliitto – vihreä yhteistyö

Eilisen keskustelun aikana huomasin, miten eri tavalla ns. perinteiset sosialidemokraatit, joihin luen itseni, ja nyky vassarit ja vihreät ajattelevat ja toimivat. Kun itse haen kaikissa asioissa ja ehdotuksissa kestävää ja rakenteita uudistavia, mahdollisimman oikeudenmukaista ja tasapuolista ratkaisua, niin vas-vihr ryhmä näyttää seilaavan ”miltä se näyttää ulospäin ja saako tästä mediapisteitä” aallonharjalla. Siksi onkin aina tärkeätä tälle ryhmälle saada joku vastapuoli, jota vasten voi omaa kilpeään kiillottaa. Nytkin tämä ryhmä ei suinkaan hakenut mahdollisimman laajaa tai kattavaa ratkaisua ns. paperittomien tilanteen edistämisessä, kuten he aloitteessaan halusivat, vaan nostivat huipulle rokotukset, diabetes hoidon ja lääkkeet. Niistä oli helppo puhua ja hehkuttaa ja media meni täysillä mukaan, mistä kävin tulisen keskustelun Ylen toimittajan kanssa.

Nyt kysymys kuuluu, lähinnä meille, haluammeko ruveta tekemään politiikkaa tällä tavalla? Itse en halua. Haluan edelleenkin rakentaa mahdollisimman tasapuolista, isoihin ongelmiin pysyviä rakenteellisia ratkaisuja hakevaa politiikkaa. Tällainen työ vaatii paljon tietoa ja paneutumista, eikä se aina aukea helposti kanssaihmisille. Tämä asia vaatisi meiltä enemmän yhteistä pohdintaa.

Esim. tässä asiassa mietin monta kertaa, miten perustelisin Hakaniemen torilla, Vuosaaressa tai Kontulassa niille ihmisille, joilla on myös paljon ongelmia ja rahat ovat tiukalla, että kaupunki erikseen selvittää, kuinka hyvin paperittomille henkilöille myönnetyn toimeentulotuen määrä vastaa todellista tarvetta tai antaa ilmaiset lääkkeet kroonisiin sairauksiin jne. Jokaisen päättäjän on voitava vastata näihin kysymyksiin ja vastausten on oltava sellaisia, etteivät synnytä vihaa tai vastakkainasettelua meidän ja muiden välillä. Siksi asioiden ja päätösten valmistelu ja perustelut ovat niin tärkeät. Tässä asiassa ei näin ollut.

Toivon kyllä sydämestäni voimia ja viisautta kaikille tässäkin liikkeessä mukana oleville ja mieluummin yhteistä pohdintaa, kuin heti naamaan lyömistä!