Maakunta-soten valmistelu keskeytettävä – uuden valmistelun lähtökohdaksi perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistaminen

Helsingin ja Uudenmaan sosialidemokraatit pohtivat seminaarissaan 10.3. maakunta-soten valmistelun tilaa.

Seminaarin alustusten ja keskustelujen yhteenvetona todettiin, että maakunta-soten valmistelu tulisi keskeyttää ja valmistella uudistus uudelleen ottaen lähtökohdaksi perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistaminen. Perustason palveluiden kehittäminen ja vahvistaminen on koko uudistuksen ydin eikä se korjaannu maan hallituksen esittämällä mallilla, vaan päinvastoin. Mallin monituottajamalli ja valinnan vapausehdotus sirpaloivat saumattomat hoitoketjut ja vaikeuttavat kokonaisuuden hallintaa.

Sosialidemokraattien mielestä näin ison ja syvälle yhteiskunnan rakenteisiin menevän hallintouudistuksen pitäisi lainsäädännön tässä vaiheessa – noin pari- kolme kuukautta ennen eduskunnan lopullisia päätöksiä – olla jo mahdollisimman laajasti ymmärretty ja hyväksytty. Näin ei ole, vaan päinvastoin. Asiantuntijat, lausunnonantajat ja maan hallitus ovat edelleen hyvin erimielisiä keskeisistä ydinasioista, kansalaisista puhumattakaan . Ei ole myöskään hyväksyttävää, että jo nähtävissä olevia puutteita sanotaan korjattavan jatkossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ei voi olla vuosikymmeniä jatkuvan korjaamisen kohteena. Se lamauttaa kaiken sen aktiivisen kehittämistyön, mitä alalla on parhaillaan käynnissä ja millä on hyviä hoitoseuraamuksia ja myös toiminnallis-taloudellisia vaikutuksia

Sosialidemokraattien mielestä sote-valmistelun olisi pitänyt lähteä huomattavasti paremmasta nykytilanteen analyysista ja rakentaa uudistukset ja kehittämistoimet niiden pohjalle. Erityisesti korostettiin, että hyvin toimivia käytäntöjä ei rikota, ja huonot korjataan. Suomalainen erikoissairaanhoito on monissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa todettu hyvin toimivaksi, taloudellisesti tehokkaaksi ja laadultaan korkeatasoiseksi. Sen toimintakykyä ja rakennetta ei pidä rikkoa, vaan kehitettävä edelleen.

Perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa on eniten puutteita ja korjaamisen tarvetta. Näiden palveluiden saatavuutta ja tasa-arvoa pitää lisätä uusia resursseja kohdentamalla samalla kun palveluiden sisältöä kehitetään. Sote tarvitsee vahvat hartiat, mutta ratkaisuna eivät ole maakunnat, vaan tarkoituksenmukaiset aluejaot, missä otetaan huomioon mm. tulevaisuuden elinkeinorakenne, väestön kasvu ja liikkuminen. Näillä ajatuksilla on Uudenmaan sisälle kehittymässä toimivia perustason ratkaisuja kuten muuallakin maassa. Ne pitää sallia. Kuntayhtymä on näissä ratkaisuissa edelleen toimiva malli, kunnes päästään kunnolliseen kuntaremonttiin. Nykyinen sirpaleinen, pienten ja kantokyvyltään heikkojen kuntien suuri lukumäärä maassamme on monilta osin nykyisen perustason ongelmien ydin.

Sosiaalidemokraatit korostavat, että palvelujen järjestämisen, tuottamisen ja rahoituksen pitää säilyä samoissa käsissä. Maan hallituksen ehdotus eroaa jyrkästi nykytilasta. Malli tuo vahvan valtiojohtoisuuden, järjestämisen ja tuottamisen erottamisen ja massiiviset keskittämiset valtiolle, minkä vaikutuksia ei ole arvioitu. Rahoitusmallin, mikä on aivan ydinasia, vaikutuksia kansalaisten palveluiden saatavuuteen ei ole selvitetty läpinäkyvästi. Uhkana on asiakasmaksujen kasvu tai hoidon karsinta tai sekä että.

Sosialidemokraatit haluavat kehittää valinnan mahdollisuuksia. Mutta sote palvelujen laaja markkinaehtoistaminen torjutaan. Nykymallissa on paljon valinnan mahdollisuuksia. Ne on liitetty palvelemaan potilaan hoitoketjua ja ovat siten kustannustehokkaassa hallinnassa. Sipilän hallituksen valinnan vapausmalli on avoimen markkinaehtoinen. Siinä käytön kustannukset, tarkoituksenmukaisuus ja oikea kohtaantuminen ovat vaikeasti, tuskin lainkaan hyvin arvioitavissa.

Lisäksi sosialidemokraatit haluavat kiinnittää vakavaa huomiota valmistelun puutteellisuuteen

  • julkisuudessa olleiden tietojen mukaan asiantuntijoiden ja lausunnonantajien mielipiteet ja kannanotot on lähes systemaattisesti jätetty huomioon ottamatta
  • eduskunnalle ja sen valiokunnille annetut aikataulut eivät mahdollista kunnollista lainsäädännön valmistelua eikä demokraattista käsittelyä.
  • julkisuudessa olleiden tietojen mukaan lainsäädännön poliittinen ohjaus, ulottuen aina pykäliin asti, on ollut poikkeuksellisen vahvaa. Se hämärtää valmistelun ja päätöksenteon keskinäistä suhdetta, lisää valmistelun salamyhkäisyyttä ja demokratiavajetta.
  • asiantuntijoiden ja lausunnonantajien mielestä näin ison, pitkälle ajalle, syvälle yhteiskunnan rakenteisiin meneviä yhteiskunnallisia, taloudellisia, kansalaisten palvelujen tasavertaisia oikeuksia koskevia vaikutuksia on selvitetty aivan liian pintapuolisesti. Tätä pidetään yhtenä tämän lainsäädäntöhankkeen ja koko uudistuksen suurimpana heikkoutena.
  • hallitus ottaa myös tietoisen riskin jättäessään pyytämättä EU:n komission notifiointia. Tämä voi jatkossa johtaa ennalta arvaamattomiin seurauksiin julkisten sote – palvelujen aseman ja julkisen talouden kannalta.

Kaikki edellä todettu korostaa maakunta-soten valmistelun keskeyttämisen vaatimusta ja asioiden uudelleen valmistelua.